Om Oss

GettyImages-973432666.jpg
 
Foreningen for Hjertesyke barn har gjennom flere år fått støttet til aktiviteter.

Foreningen for Hjertesyke barn har gjennom flere år fått støttet til aktiviteter.

Anthonstiftelsen

Anthonstiftelsen, (Reidar og Gunnar Holsts legat) er en stiftelse som har som hovedmål å yte støtte til tiltak rettet mot vanskeligstilte barn og unge.

Vi jobber for at alle barn og unge skal få bedre oppvekstvilkår og livskvalitet gjennom å bidra til å finansiere inkluderende aktiviteter, utdanningsstipender og ulike prosjekter som inkluderer barn og unge som er i en krevende livssituasjon eller faller utenfor av ulike årsaker.

GettyImages-871227254+%281%29.jpg

Takk!

"Støtten fra Anthonstiftelsen har hatt stor betydning for Ung Pårørende det siste året. Det at vi har hatt penger til å besøke de ulike gruppene for å kunne gi opplæring og møte de ansikt til ansikt har mye å si for tryggheten og motivasjonen til samlingslederne."

Marie Otterbeck Gravråk, Prosjektleder Ung Kreft

 
GettyImages-511810363.jpg

Hva vil vi?

Stiftelsen ønsker å nå unge som av ulike årsaker befinner seg i utfordrende livssituasjoner.

Et stadig større antall unge strever med sin psykiske helse, og flere og flere ungdommer i Norge er i en situasjon der deres eller familiens utfordrende økonomiske situasjon legger begrensninger på muligheten for å delta og inkluderes.

Videre ser man at omfanget av digital mobbing er stadig økende, en bekymringsfull utvikling som får betydelig negative konsekvenser for mange barn og unge.

Stiftelsen legger særlig vekt på at midler skal gå til tiltak rettet mot barn og ungdom hvor behovet for økonomisk støtte er stort.

Stiftelsen legger også stor vekt på at midler som deles ut kommer barn og ungdom direkte til gode og ikke brukes til dekning av administrasjonskostnader. I tillegg legges det vekt på at tiltakene er av forebyggende karakter.

For å oppnå størst mulig effekt av stiftelsens utdelinger identifiserer styret satsingsområder, og prioritere disse over perioder på 1-2 år.

Styret har pekt ut tre områder for denne perioden, som er spesielt viktige for vanskeligstilte barn og unge:

Mobbing - Fattigdom - Psykisk helse

 

Anthonstiftelsen ledes av Eirik Lundblad.

Eirik har blant annet bakgrunn fra Politiet og Røde Kors, og har i mange år vært en mye brukt foredragsholder innen ulik tematikk knyttet opp mot barn og unge.

Du kan kontakte Eirik her.

Eirik2.jpg
 

Historien:

Anthonstiftelsen ble opprettet i 1976 som Reidar og Gunnar Holsts Legat, og er en stiftelse med et humanitært formål og har som formål å tilgodese allmennyttige formål gjennom avkastningen på aksjene legatet eier i Anthon B Nilsen AS. Gjennom denne eierandelen har vi anledning til å være med og løfte frem et stort antall ulike prosjekter og tiltak, og dele ut over 100 utdanningsstipender til minoritetsungdommer hvert år, og vi er stolte av at vi gjennom disse årene har delt ut over 110 millioner kroner til ulike prosjekter!

Stiftelsens hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom og årlig deles det ut i størrelsesorden 6-7 millioner kroner til slike formål. Stiftelsen ble opprettet i 1976 av enkene etter Reidar og Gunnar Holst, sønner av Anthon B. Nilsen, grunnlegger av firmaet Anth. B. Nilsen & Co. Limited A/S. Legatet solgte i 2000 50 % av aksjene til et eiendoms- og investeringsselskap eiet av Peder og Nicolai Løvenskiold, og virksomheten i eiendoms- og investeringsselskapet ble lagt inn i Anthon B Nilsen AS. For de ansatte i Anthon B Nilsen AS gir det en ekstra mening til arbeidet å vite at halvparten av de resultatene som skapes, ender opp som støtte til gode formål.

Screen+Shot+2019-04-09+at+12.47.39.jpg
 

Styret:

Disse engasjerte personene sørger for at midlene forvaltes på beste mulige måte:

Bjørn Normann Hansen

Kjeld Rimberg

Åse Broman

Stein jacob frisch (styreleder)

Gunnar grette

Ellen horn

vZl2jHXw.jpg