Vi støtter inkluderende tiltak for barn og unge

GettyImages-513381050.jpg

Anthonstiftelsen støtter hvert år aktiviteter og prosjekter rettet mot barn og unge, og vi er alltid på utkikk etter nye gode tiltak vi kan støtte!

Anthonstiftelsens formål har siden etableringen i 1976 vært å tilgodese allmennyttige formål, og mer spesifikt yte støtte til tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeid. Dette vil vi realisere på følgende vis:

 • Anthonstiftelsen skal jobbe for å bedre oppvekstvilkår og livskvalitet for vanskeligstilte barn og unge. Det vil spesielt legges vekt på utdanning og støtte til barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn. Midlene som utdeles skal komme barn og unge direkte til gode.

 • Styret har identifisert følgende tre satsningsområder for inneværende periode (2018-2020), og søknader som faller innunder ett eller flere av disse områdene vil prioriteres:
  mobbing - fattigdom - psykisk helse

 • Støtte vil kunne gå til organisasjoner, stiftelser, ideelle AS (ikke-kommersielle aktører) som på ulikt vis direkte jobber med å bedre situasjonen for vanskeligstilte barn og ungdom, samt direkte til enkeltungdommer gjennom våre utdanningsstipender

 • Stiftelsens geografiske nedslagsfelt er nasjonalt

 • Anthonstiftelsen har to søknadsperioder per år, og foretar to ulike former for utdeling

Vår: Aktivitetsstøtte til organisasjoner/institusjoner
Høst: Utdanningsstipender til videregående – og høyskoleelever


 

Søk Aktivitetsstøtte:

Hvem kan søke:

 • Registrerte organisasjoner/foreninger/stiftelser/ikke-kommersielle institusjoner som er registrert i frivilligregisteret, samt ideelle foretak.

 • Frivilligsentraler

 • Aktiviteter der barn og unge er primær målgruppe

Vi støtter ikke:

 • kommersielle virksomheter

 • prosjekter som allerede er ferdigstilt

 • utgifter til ordinær drift utover utgifter direkte knyttet til aktiviteten det søkes om(faste personalkostnader, husleie, forsikringer etc.)

 • religiøse formål (aktiviteter kan drives av religiøse organisasjoner, men vi støtter ikke forkynnende virksomhet)

 • privatpersoner

 • prosjekter som gjennomføres i utlandet

 • Offentlige organer og institusjoner kan ikke tildeles midler, men kan inngå i et samarbeid hvor en frivillig organisasjon står som søker. Når det offentlige samarbeider med frivillige organisasjoner om et prosjekt, ønsker Anthonstiftelsen at de bidrar med egne ressurser. Bidragene kan være økonomiske midler, men også ansattressurser, lokaler, tomter, kompetanse, driftsressurser og liknende.

 
 

Anthonstiftelsen har støttet mange hundre prosjekter og tiltak gjennom årene, og vi er alltid på utkikk etter nye, gode ideer og initiativ!

 
 

Søk Utdanningsstipend:

Stiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå.

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested, og det er opp til skolen selv å nominere kandidater.

 

 

Anthonstiftelsen har støttet mange hundre prosjekter og tiltak gjennom årene, og vi er alltid på utkikk etter nye, gode ideer og initiativ!

Søknadsfrist er 20. oktober!